Top 10 Strongest Character in Jujutsu Kaisen

Yuji Itadori

Megumi Fushiguro

Satoru Gojo

Toge Inumaki

Sukuna

Suguru Geto

Mahito

Aoi Todo

Panda

Masamichi Yaga

More Stories.

Check Now

CHECK NOW

CHECK NOW

Twitter
YouTube
Instagram
Facebook